กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ (นักวิชาการที่ดินระดับปฏิบัติการ) 20 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิซารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์

2.เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ (นายข่างรังวัตระดับปฏิบัติงาน) 20 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาซีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"