บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 คุณวุฒิ รวม 40 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 คุณวุฒิ รวม 40 อัตรา

ADVERTISEMENT

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 16 คุณวุฒิ รวม 40 อัตรา รับสมัครวันที่ 28-4 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ต่างๆ รวม 40 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติทั่วไป
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ตํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เว้นแต่ผู้สมัครสอบคัดเลือกซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจําของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
-ผู้สมัครที่เป็นขายต้องพ้นจากการรับราชการหหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
-สามารถทํางานให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัต ได้เต็มเวลา
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
-ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิบไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ รับสมัครวันที่ 28-4 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร