สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด (ยะลา) รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4 อัตรา

สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด (ยะลา) รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด (ยะลา) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 16 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บริหารงานทั่ว ไป 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ
-เพศชาย/หญิง
-มีความรู้ความเข้าใจงานธุรการส านักงาน
-มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีทักษะการบริการ การใช้ภาษา และการสื่อสารได้เป็ นอย่างดี
-สามารถขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถ

2.สินเชื่อเร่งรัดหน้ี (คอลเซ็นเตอร์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย/หญิง
-มีความรู้ความเข้าใจระบบการเงินอิสลาม
-มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีทักษะการบริการ การใช้ภาษา และการสื่อสารได้เป็ นอย่างดี
-สามารถขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถ

ADVERTISEMENT

3.การเงิน (ประจำสำนักงานสหกรณ์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เพศหญิง
-มีความรู้ความเข้าใจระบบการเงินอิสลาม
-มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีทักษะการบริการ การใช้ภาษา และการสื่อสารได้เป็ นอย่างดี
-สามารถขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถ

4.สินเชื่อเร่งรัดหน้ี 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย
-มีความรู้ความเข้าใจระบบการเงินอิสลาม
-มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีทักษะการบริการ การใช้ภาษา และการสื่อสารได้เป็ นอย่างดี
-สามารถขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนกังานใหญ่ยะลา ช้ัน 2 ในวันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.00 น. รับสมัครบัดนี้ถึง 16 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"