กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงานไต้หวัน 40 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงานไต้หวัน 40 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP ไต้หวัน 40 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-26 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) (แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และ เพศหญิง 26 อัตรา) จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุ เพศชาย 20-40 ปี
– เพศหญิง 20-35 ปี
– ส่วนสูง เพศชาย 160-175 เซนติเมตร
– เพศหญิง 150-165 เซนติเมตร
– สถานภาพการสมรสไม่จํากัด
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ขึ้นไป
– สายตาไม่สั้น (ตาสองข้างต้องมองเห็นในระดับปกติ 1.0) และตาไม่บอดสี
– สมรรถภาพการได้ยิน หูสองข้างต้องได้ยินในระดับปกติ 0-25 เดซิเบล
– ไม่แพ้กลิ่นหรือน้วยาสารเคมี
– หากมีประสบการณ์ทํางานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
– ใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จํานวน 1 ชุด
– รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
– สําเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด านวน 1 ฉบับ
– สําเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชขาย) จํานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง หากตรวจทบในภายหลังว่าผู้สมัครปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ สามารถยืนใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการจัดส่งเอกสารได้ วิธีการและแนวทางในการยื่นใบสมัครสามารถดูในประกาศสมัคร รับสมัครวันที่ 22-26 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร