สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบบรมฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/64

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบบรมฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/64

ADVERTISEMENT

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 2 สาขา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดงาน
1.ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 10 คน
2.เย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) จำนวน 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
-สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่สาม
-มีอายุไม่ตํากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดฝึก
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้นๆ ได้ตลอดหลักสูตร
-ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
-สามารถเข้ารับการฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันเวลาที่กําหนด
-มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสําเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง

ADVERTISEMENT

เอกสารหลักฐานการสมัคร
-หนังสือรับรองทางการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
-ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน หรือหลักฐานอืนที่ทางราชการออกให้ในลักษณะเดียวกันจํานวน ๑ ชุด

การรับสมัคร
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"