กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสมาชิก อส. เพศชาย และหญิง

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสมาชิก อส. เพศชาย และหญิง

ADVERTISEMENT

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ยกเว้น กองร้อย อส.อ.สุคิรินและ กองร้อย อส.อ.สุไหงปาดี)
-มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
-ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวขแห่งศาสนาใด
-ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
-ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
-ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติพิเศษ (มีหนังสือรับรองกรณีใดกรณีหนึ่ง) จะมีคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบสัมภาษณ์
-บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดขายแดนใต้
-สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทลํารอง และเคยได้รับการสั่งใช้ปฏิบัติภารกิจของทางราชการ
-ทหารกองหนุน ทหารพราน หรือผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด .) ตั้งแต่ขั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองร้อย อส.ที่เปิดรับสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"