การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 47 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ 47 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ 37 อัตรา
-คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
-มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและไม่มีรอยสัก
-เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และน้ําหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ
-เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และน้ําหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย110 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคาร ชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รับสมัครบัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"