ท่าอากาศยานไทย รับสมัครคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 190 อัตรา

ท่าอากาศยานไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 190 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งหมายเลข 101 ตำแหน่งแพทย์อาวุโส ระดับ 6 ฝ่ายการแพทย์ 1 อัตรา
2.ตำแหน่งหมายเลข 102 ตำแหน่งพยาบาล ระดับ 3-4/พยาบาลอาวุโส ระดับ 56 ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 อัตรา
3.ตำแหน่งหมายเลข 103 ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 /เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 – 4 ฝ้ายระบบสารสนเทศ 1 อัตรา
4.ตำแหน่งหมายเลข 104 ตำแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 อัตรา
5.ตำแหน่งหมายเลข 105 ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 (สาขาโยธา) สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3 อัตรา
6.ตำแหน่งหมายเลข 106 เตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 (สาขาเครื่องกล) สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 2 อัตรา
7.ตำแหน่งหมายเลข 107 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 2 อัตรา
8.ตำแหน่งหมายเลข 201 ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 (สาขาโยธา) ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 อัตรา
9.ตำแหน่งหมายเลข 202 ตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 อัตรา
10.ตำแหน่งหมายเลข 203 ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 /เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป้าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 9 อัตรา
11.ตำแหน่งหมายเลข 204 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3 – 4 ฝ่ายมาตรฐานท่อากาศยานและอาชีวอนามัย ท่อากาศยานสุวรรณภูมิ 1 อัตรา
12.ตำแหน่งหมายเลข 205 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4 ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 อัตรา
13.ตำแหน่งหมายเลข 206 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 -4 ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 อัตรา
14.ตำแหน่งหมายเลข 207 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจคัน ฝ้ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 51 อัตรา
15.ตำแหน่งหมายเลข 208 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 31 อัตรา
16.ตำแหน่งหมายเลข 209 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ ฝ่ายบริการลูกค้า ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 อัตรา
17.ตำแหน่งหมายเลข 210 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ฝ่ายบริหารการขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 27 อัตรา
18.ตำแหน่งหมายเลข 301 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 อัตรา
19.ตำแหน่งหมายเลข 302 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ทำอากาศยานดอนเมือง 5 อัตรา
20.ตำแหน่งหมายเลข 303 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ทำอากาศยานดอนเมือง 4 อัตรา
21.ตำแหน่งหมายเลข 304 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานตอนเมือง 8 อัตรา
22.ตำแหน่งหมายเลข 305 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่อากาศยานดอนเมือง 5 อัตรา
23.ตำแหน่งหมายเลข 401 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานชับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่อากาศยานหาดใหญ่ 2 อัตรา
24.ตำแหน่งหมายเลข 402 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ส่วนบริการทำอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3 อัตรา
25.ตำแหน่งหมายเลข 501 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัตึ่งานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 3 อัตรา
26.ตำแหน่งหมายเลข 601 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 ฝ่ายบำรุงรักษา ท่อากาศยานภูเก็ต 1 อัตรา
27.ตำแหน่งหมายเลข 602 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำลาย วัตถุระเบิด ระดับ 3 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต 2 อัตรา
28.ตำแหน่งหมายเลข 603 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต 4 อัตรา
29.ตำแหน่งหมายเลข 604 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต 4 อัตรา
30.ตำแหน่งหมายเลข 701 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ้ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4 อัตรา
31.ตำแหน่งหมายเลข 702 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเซียงใหม่ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต กรอกใบสมัครผ่นทางเว็บไซต์ของ ทอท. รับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"