องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-12 เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ มีความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

3.พนักงานขับเรือยนต์ 2 อัตรา
-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมีความชํานาญในการ ขับเรือยนต์ได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมาย

4.คนงานทั่วไป 5 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ศาลาเขาช้าง ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา) รับสมัครวันที่ 3-12 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"