เทศบาลเมืองเบตง รับสมัครสรรหาเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองเบตง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครวันที่ 1-12 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางการพัฒนาซุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
-ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาหรือทางการพัฒนาขุมชน การบริหาร การปกครองรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ (อาคารห้องสมุดประชาชน ชั้น 4) เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 1-12 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"