สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา รับสมัครพนักงานเฉพาะกิจ 24 อัตรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-8 มีนาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง

2.นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3.นักวิชาการสาธารณสุข 14 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใตสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขีวภาพ
-สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
-สาขาวิชาแพทยศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
-สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
-สาขาวิขาเภสัชศาสตร์
-สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
-สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
-สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
-สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
-สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
-สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัด สงขลา รับสมัครวันที่ 2-8 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"