โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 46 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 46 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 46 อัตรา รับสมัครวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นายแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานนิติเวช) (หน่วยที่ 1) 1 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 2) 3 อัตรา
3.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) (หน่วยที่ 3) 5 อัตรา
4.นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู) (หน่วยที่ 4) 1 อัตรา
5.นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวิทยา) (หน่วยที่ 5) 2 อัตรา
6.นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป) (หน่วยที่ 6) 1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 7) 5 อัตรา
8.เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) (หน่วยที่ 8) 1 อัตรา
9.นายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) (หน่วยที่ 9) 1 อัตรา
10.พนักงานประจำห้องทดลอง (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) (หน่วยที่ 10) 1 อัตรา
11.พนักงานประกอบอาหาร (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) (หน่วยที่ 11) 3 อัตรา
12.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 12) 14 อัตรา
13.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) (หน่วยที่ 13) 2 อัตรา
14.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) (หน่วยที่ 14) 3 อัตรา
15.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) (หน่วยที่ 15) 1 อัตรา
16.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 16) 1 อัตรา
17.พนักงานบริการ (เพศชาย) (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) (หน่วยที่ 17) 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร