สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงาน งานวัณโรค จังหวัดยะลา) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล เครื่องกล

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถึงงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168 ถนนสงขลา นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 336079 81 วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารการสมัครสอบ” รับสมัครวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"