สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครบัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาขีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
-เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
-สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
-เป็นผู้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปข้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครบัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"