องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-29 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2.ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจรัฐประศาสนศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศการจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท ก.จ หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3.คนงานทั่วไป 1 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎหมายอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
-มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

4.คนงานทั่วไป 1 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์

5.คนงานทั่วไป 1 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวดสงขลา รับสมัครวันที่ 20-29 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"