มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 3 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 29 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ปฏิบัติงานช่าง (ปฏิบัติงานประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมการกระจายเสียง การบริการสถานีวิทยุ หรือเป็นผู้จัดรายการวิทยุจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.นักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขานิเทศศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 ปี (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

ADVERTISEMENT

3.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการด้านก่อสร้าง) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
-เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับงานธุรการในสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 ปี (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

การรับสมัครงาน
(1) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารบริหารและส านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้) เลขที่บัญชี 908-0-42759-4
และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 หรือ
(2) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เลือก Banner ร่วมงาน
กับเรา (e-Application) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้) เลขที่บัญชี 908-0-42759-4 ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร