สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระหรวงสาธารณสุข 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระหรวงสาธารณสุข 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-15 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาบในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับสมัครที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา และตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รับสมัครที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะบ้าย้อย รับสมัครวันที่ 9-15 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"