โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 5 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-24 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4.ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 13-24 กันยายน 2564

ระกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"