คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 2 อัตรา
-เพศหญิง หรือเพศชาย ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบทุกสาขา
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) และ Internet Explore ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม ZOOM และการสร้าง
แบบสอบถามจาก Google form
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ และมีทักษะในการติดต่อ
ประสานงานได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถหรือประสบการณ์ ในการจดและสรุปรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี
-มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความอดทนทํางานภายใต้ความกดดันพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ทุกสถานที่ ทุกเวลาสามารถแก้ไขสถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-ให้ผู้สมัครแนบ Portfolio แนะนําตนเองในวันสมัครงานด้วย

2.พนักงานเปล / งานขนย้ายผู้ป่วย 1อัตรา
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

ลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"