คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บุคลากร (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา
-เพศหญิงหรือชาย ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร(นศท.)
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี
-วิเคราะห์และกําหนดนโยบายระบบงานที่เป็นมาตรฐานกลางของคณะและทันสมัย
-สามารถ Analytic / Data Miningความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานได้
-สามารถสร้าง Dashboardทํารายงานนําเสนอผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งการสรุปรายงานประจําวันประจําเดือน หรือประจําปีด้วยการใช้เครื่องมือสรุปผลที่รวดเร็ว และเข้าใจง่าย
-สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทั่วไป เช่น Tableau, Power BI, Google Data
Studio เป็นต้น
-สนับสนุนแผนกอื่นให้สามารถนําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และสรุปตามความต้องการ (Criteria) แล้วไปใช้
ต่อได้โดยง่ายผ่านระบบ
-สามารถจัดการข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด จัดเป็นหมวดหมู่ให้พร้อมใช้งานได้โดยง่าย
-มีความรู้เรื่อง Database/MS Excel /MS Access /SQL
-มีทักษะการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"