เทศบาลนครสงขลา รับสมัครคัพนักงานเทศบาล

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครคัพนักงานเทศบาล รับสมัครวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาในสาขาวิชา หรือทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเทศบาลนครสงขลา รับสมัครวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"