เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 17 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.สำนักปลัดเทศบาล
1.1.ลังกัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอํานวยการ
-ตําแหน่งคนงาน 4 อัตรา
(พนักงานซับรถราง 2 อัตรา , ผู้บรรยาย 2 อัตรา)
1.2.สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
-ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
1.3.สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
-ตําแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ประจําห้องประขุม) 1 อัตรา

2.สํานักการศึกษา
สังกัดฝ่ายแผนงานและโครงการ งานบริหารงานทั่วไป
-ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา

3.สํานักข่าง
3.1.สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ส่วนข่างสุขาภิบาล
-ตําแหน่งคนงาน 1 อัตรา
3.2.สังกัดงานบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายจัดการคุณภาพน้้า ส่วนข่างสุขาภิบาล
-ตําแหน่งคนงาน 2 อัตรา

4.กองสาธารณสุขและลิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
-ตําแหน่งคนงาน 3 อัตรา
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ 2 อัตรา , ปฏิบัติงานธุรการในงานรักษาความสะอาดฯ 1 อัตรา)

5.กองการเจ้าหน้าที่
สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา
-ตําแหน่งคนงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ด้านหลัง) จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"