โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 12 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง ศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ 2 อัตรา
-เพศชาย
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 – ม.6) หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสหติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 – ม.6) หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน

3.นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 1 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ทิดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน

4.พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 – ม.6) หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องเป็นผู้เม่สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เสียสละและอดทนต่อการปฏิบัติงาน

5.พนักงานบริการ 2 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 – ม.6) หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน

6.พนักงานบริการ 1 อัตรา
-เพศชาย
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 – ม.6) หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด

7.พนักงานบริการ 1 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 – ม.6) หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศขายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไปเป็นผู้สูบบหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและเไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"