สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา รับสมัครลูกจ้าง

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 9-20 ตุลาคม 2566

ประกาศสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิซาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา เลขที่ 164/8 ถนนนครนอก ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 9-20 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"