โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้าง (รายวัน) 3 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา
-เพศขชาย
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 – ม.6) หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด

2.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) 1 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ทิดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบตงาน

3.เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานองค์กรแพทย์) 1 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาซีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ทิดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิปติงาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ปวยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"