สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้าง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2566

ประกาศสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
-มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
-มีทักษะและความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และระบบอินเตอร์เน็ต
-มีความรู้ ความสามารถที่จําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
-มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานในลักษณะประสานงาน และทํางานเป็นทีม
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
-สามารถทํางานนอกเวลาได้
-มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ถนนชลเจริญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"