องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-21 มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง / สํานักช่าง 1 อัตรา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด ตามประเภทของเครื่องจักรกลที่กําหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดตามที่ระบุไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ
-การรับรองว่าเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมิใบอนุญาต/ใบประกาศนียบัตรตามประเภทหรือชนิดที่กฎหมายกําหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะตามตําแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร (หนังสือรับรองจะต้องระบุขนาดของเครื่องยนต์/ความจุ ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างเครื่องจักรกลขนาดกลางกับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

2.นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต / กองกิจการขนส่ง 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ (ฝ่ายเดินเรือ) ไม่ต่ำกว่าชั้นนายเรือของเรือเดินในประเทศมาแล้วไม่ตํากว่า 5 ปี
-มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเรือที่มีขนาดไม่เกิน 250 ต้นกรอส และหรือไม่เกิน 500 ตันกรอส และหรือไม่เกิน 1,600 ต้นกรอส
-การรับรองว่าเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ใบประกาศนียบัตรตามประเภทหรือชนิดที่กฎหมายกําหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะตามตําแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร

3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา / สํานักช่าง 1 อัตรา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด ตามประเภทของเครื่องจักรกลที่กําหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดตามที่ระบุไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ
-การรับรองว่าเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ใบประกาศนียบัตรตามประเภทหรือชนิดที่กฎหมายกําหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะตามตําแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร

4.พนักงานขับรถยนต์ / สํานักช่าง, กองสวัสดิการสังคม, สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 อัตรา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรถยนต์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีจากนายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกําหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตําแหน่งที่สมัครจริงจึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

5.ช่างกลเรือ / กองกิจการขนส่ง 8 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ (ฝ่ายข่างเครื่องกล) ไม่ต่ำกว่าชั้นคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือชั้นหนึ่งพิเศษชํานาญงาน มาแล้วไม่ตํากว่า 5 ปี
-มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับควบคุมระบบเครื่องยนต์เรือการใช้เครื่องจักรยนต์เรือ การซ่อมบํารุงเรือ/แพขนานยนต์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-การรับรองว่าเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ใบประกาศนียบัตรตามประเภทหรือชนิดที่กฎหมายกําหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะตามตําแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 13-21 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"