มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ รับสมัครบัดนี้ถึง 11 เมษายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ดิจิทัลมีเดีย ศิลปกรรมศาสสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีและสือสารการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องแต่มีประสบการณ์การทํางานด้านการออกแบบและการผลิตสื่อมาไม่ตํากว่า 2 ปี
-มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางศิลปะและการออกแบบ
-สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere และโปรแกรมอืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ การตัดต่อวิดีโอเพื่อการลือสารและประขาสัมพันธ์มีความรู้พื่นฐานการใช้โปรแกรมเพื่อการถ่ายทอดสด
-สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครบัดนี้ถึง 11 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"