โรงพยาบาลจะนะ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 13 อัตรา

โรงพยาบาลจะนะ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ 13 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 5 เมษายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลจะนะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิซาชีพ 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาการพยาบาลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักจิตวิทยา 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพาณิชยการ

5.นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

6.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานและ
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

7.พนักงานเปล 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานและ
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

8.พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานและ
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ รับสมัครบัดนี้ถึง 5 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"