คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบัดนี้ถึง 5 เมษายน 2566

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ตํากว่าวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวารสารศาตร์ นิเทศศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ธุรกิจ) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะและความรู้สื่อออนไลน์และสือดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Facebook, Line Official Account, Youtube, Twitter, tnstagram, TikTok ฯลฯ
-มีความรู้เรื่องงานตัดแต่งภาพ ตัดต่อภาพ และการตัดต่อวิดีโอ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Movavi Video Editor หรือ Adobe Premiere Pro และ
OBS Studio หรือ Application อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
-วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางกลยุทธ์ สร้างคอนเทนท์ให้มี Engagement ที่ดี ทําโฆษณา คิดแคมเปญู เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดิ
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และมีใจรักการให้บริการ
-มีทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือรันในการทํางาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และซอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมเสนอไอเดียและแนวคิดต่าง ๆ ได้
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีเร่งด่วน ทํางานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้ตามสมควรโดยไม่มีเงื่อนไข
-หากมีประสบการณ์ในการทํางานด้าน Digital marketing หรือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลักษณ์ branding ขององค์กร มี Facebook fanpage หรือช่องทางสื่อออนไลน์อื่นที่มีผู้ติดตามจํานวนหนึ่ง จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครบัดนี้ถึง 5 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"