มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ
-ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน การบัญชี การจัดทำงบการเงิน หรือวิเคราะห์งบการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

2.นิติกร (สังกัดฝ่ายนิติการ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
-ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

3.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ
-ผู้ที่มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครเข้าสอบแข่งขันในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหลักฐาน)

4.นักวิชาการ (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หรือ ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th รับสมัครภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"