มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้าง 8 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 8 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

2.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดสำนักหอสมุด) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ

3.นักวิชาการ (สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใด ๆ
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสื่อ New Media (Website Social Media Interactive Media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

4.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) 2 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใด ๆ
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรืองานทะเบียนครุภัณฑ์หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการโครงการก่อสร้างหรืองานบริหารสัญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

5.นักวิชาการ (สังกัดฝ่ายวิชาการ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การออกแบบดิจิทัล หรือหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

6.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายวิชาการ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ

7.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใด ๆ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หรือส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือสมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th รับสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"