มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิทยาเขตสตูล) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสตูล หรือบิดามารดา หรือคู่สมรสมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสตูล

3.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

4.นักวิชาการเกษตร (ด้านพืช) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช)
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืชจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"