สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
-มีประสบการณ์ทํางานในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดซอบได้
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชีการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
-มีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้
-หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมเฉพาะด้านการเงินและบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"