มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัคสอบแข่งขันลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 15 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 15 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (งานด้านพัสดุ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

2.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (งานด้านการฝึกสอนฝึกงาน) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานโครงการ หรืองานสารบรรณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

3.นักวิชาชีพ (คณะวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหลักฐาน)

4.นักวิชาการ (งานบริการการศึกษา) (คณะนิติศาสตร์วิทยาเขตสงขลา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

5.นักวิชาการ (งานพัฒนานิสิต) (คณะนิติศาสตร์วิทยาเขตพัท) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนานิสิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

6.นักวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

7.นักวิชาการ (ที่ปรึกษาหอพักหญิง) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (แนบหลักฐาน)

8.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) 2 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรืองานทะเบียนครุภัณฑ์หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการโครงการก่อสร้างหรืองานบริหารสัญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

9.นักวิชาการ (งานออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การออกแบบดิจิทัล หรือ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

10.นักวิชาการ (งานออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและผลิตสื่อทางเทคโนโลยี
การศึกษา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมัลติมีเดียครุศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมิเดีย การออกแบบดิจิทัล เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา-มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)
-กรณีมีผลงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา-มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลงาน)

11.นักวิชาการ (เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ใช้สิทธ) (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

12.นักวิชาการ (งานสื่อสารองค์กร และสารสนเทศการวิจัย) (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
-กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสื่อ New Media (Website, Social Media, Interactive Media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

13.นักวิชาการ (นักบริหารจัดการทุนวิจัย) (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ

14.นักวิชาการ (งานวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
-ผู้ที่มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหลักฐาน)
-ผู้ที่มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จะได้รับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือสมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th รับสมัครภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"