โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเงินบํารุง 50 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) 50 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล) 10 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) 3 อัตรา
3.นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีการแพทย์) 1 อัตรา
4.นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา
6.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) 2 อัตรา
7.นายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) 1 อัตรา
8.เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา
9.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 1 อัตรา
10.พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานหน่วยยานพาหนะ) 2 อัตรา
11.พนักงานประกอบอาหาร (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) 2 อัตรา
12.ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 1 อัตรา
13.พนักงานบริการ (ธุรการ) (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) 1 อัตรา
14.พนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า) (ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก) 1 อัตรา
15.พนักงานบริการ (ข่างเครื่องทําความเย็น (ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก) 1 อัตรา
16.พนักงานเปล (ปฏิบัติงานศูนย์เปล) 2 อัตรา
17.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 2 อัตรา
18.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) 1 อัตรา
19.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) 5 อัตรา
20.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 3 อัตรา
21.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตเวช) 1 อัตรา
22.พนักงานบริการ (นิติกร/ธุรการ) (ปฏิบัติงานกลุ่มงานนิติการ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา
23.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด) 2 อัตรา
24.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานศูนย์ประคับประคอง) 1 อัตรา
25.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 2 อัตรา
26.พนักงานประจําห้องทดลอง (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"