สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา รับสมัครลูกจ้าง 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิช วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรม สุขาภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.แพทย์แผนไทย 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รับสมัครบัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครใบสมัคร พกส.


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"