สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 รับสมัคร 11 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานสารบรรณและงานสนับสนุนประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน) 1 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล) 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่จังหวัดตรัง) 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่จังหวัดปัตตานี) 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่งานการเงินและงานสถิติ) 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่จังหวัดยะลา) 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการตลาดทรัพย์สิน) 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการตลาดทรัพย์สิน) 1 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานสารบรรณและบริหารงานกองทุน) 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล) 1 อัตรา
11 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล) 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-ไม่เป็นผู้ตํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟื้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรง
-ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วย3วยอื่นของรัฐ :
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลตออก เพราะกระทําผิดวินัยตดมีมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายอื่น
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัย์ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายยื่น
-ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
-ไม่เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ชั้น 1 รับสมัครวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครขอบเขตรายละเอียด


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"