มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 27 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-กรณีมีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ
-กรณีมีประสบการณ์การทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
-หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.นักวิชาการ (สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
-เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเป็นผู้ผ่านการอบรมทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต (https://www.tsu.ac.th/) รับสมัครบัดนี้ถึง 27 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"