สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา รับสมัครวันที่ 17-23 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานโยธา 9 อัตรา
สังกัด
-สำนักงานทางหลวงที่ 18 2 อัตรา
-แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 1 อัตรา
-แขวงทางหลวงยะลา 3 อัตรา
-แขวงทางหลวงปัตตานี 1 อัตรา
-แขวงทางหลวงนราธิวาส 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
-ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1)-(3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

2.พนักงานธุรการ 2 อัตรา
สังกัด
-แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 1 อัตรา
-แขวงทางหลวงยะลา 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สังกัด
-แขวงทางหลวงปัตตานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
-ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1)-(3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกล โรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ประกาศนียบัตรสาขาคอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) กรมทางหลวง ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 17-23 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"