คณะวิทยาศาสตร์ มอ. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 9-27 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิทยาศาสตร์
-อายไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาด้านสัตวศาสตร์ ชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคภูมิแพ้
-ได้รับใบอนุญาตการใช้สัตว์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ (The copied of Animals Use License
number issued by IAD)
-สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดราชการได้
-สามารถทำงานกับสัตว์ทดลองได้
-มีประสบการณ์ในการทำงานกับสัตว์ทดลอง หรือสัตว์ประเภทอื่นไม่น้อยกว่า 2 ปี
-หากได้รับการอบรมที่เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ทดลองมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ได้แก่ การจับบังคับ เป็นต้น

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 9-27 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"