สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน

สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
-จบปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติวิจัยและประเมินผล
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผล
-มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (office) และโปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกล เช่น Zoom, Microsoft Team, Google Meet เป็นต้น
-มีความสามารถทำงานเป็นทีม อดทน มีวินัย และเสียสละเพื่อองค์กรได้ เช่น การทำงานนอกเวลาราชการ การทำงานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"