อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-20 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
-เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานต้นแบบทางด้านอาหาร
การทำวิจัยและพัฒนาทางด้านอาหาร หรือควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ เช่น เครื่อง High Pressure Processing, เครื่อง IQF, เครื่อง High Speed Extrusion,
เครื่อง Ultrasonic Extraction, เครื่อง Microwave Extraction, เครื่อง Pulsed Electric Field
เป็นต้น
-หากมีความรู้ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-หากผ่านการอบรมในระบบมาตรฐาน GMP/GHP-CODEX และ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินสถานที่ และการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ
มีความสามารถในการใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ ได้ดี
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีทัศนคติที่ดี มีจิตบริการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
-เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านจัดการทั่วไป อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะในการบริหารจัดการ และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ดี
-มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ มีความ
ยืดหยุ่นในการทำงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีทัศนคติเชิงบวกที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
-มีความสามารถในการปรับตัว สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ ได้ดีเช่น งานที่มีลักษณะเร่งด่วน
-ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
-มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์พื้นฐาน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ
มีความสามารถในการใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้

3.ช่างเทคนิค 1 อัตรา
-เฉพาะเพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่องจักร เช่น เครื่อง High Pressure Processing, เครื่อง IQF,
เครื่อง High Speed Extrusion, เครื่อง Ultrasonic Extraction, เครื่อง Microwave Extraction,
เครื่อง Pulsed Electric Field เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักร งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้มีความ
พร้อมในการใช้งาน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ
มีความสามารถในการใช้งาน Internet ในระดับพื้นฐาน
-มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพื้นฐาน
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ ได้ดี
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น
-มีทัศนคติที่ดี มีจิตบริการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 5-20 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครใบสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"