สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 4 อัตรา

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-23 มีนาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นลูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
-กรณีปฏิบัติงานต้านบัญชีและการเงิน ต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยต้องศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อบกว่า 6 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี
-มีความสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
-มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

2.งานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ตํากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-มีใบอนุญาตขับซี่รถยนต์ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
-มีประสบการณ์ในการขับชี่รถยนต์ส่วนบุคคล (ปิกอัพ) หรือรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้)
-มีความรู้เกี่ยวถับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์
และการขนส่งเป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการแก้ปัญหาเนื้องต้น และบํารุงรั ักษารถยนต์ของหน่วยงานอย่าง
ญ่าพฆอเพื่อความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
-มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูงมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
-มีความรู้ความชํานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

3.ลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร 2 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีความสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
-มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ และสามารถปฏิบัติงานภายได้ภาวะแรงกดตันได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทถนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสงขลา เลขที่ 163 ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา รับสมัครวันที่ 21-23 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"