องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

ADVERTISEMENT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-13 สิงหาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี
-เพศชาย
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
-มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบาไม่ตำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม ซึ่งการรับรองการทำงานจะต้องเป็นกรณีรับรองการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตามประเภทและชนิดทีกฎหมายกำหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ดังกล่าวจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาตามประกาศดังกล่าว
-มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป)

ADVERTISEMENT

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี
-เพศชาย
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
-มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบาไม่ตำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม ซึ่งการรับรองการทำงานจะต้องเป็นกรณีรับรองการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตามประเภทและชนิดทีกฎหมายกำหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ดังกล่าวจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาตามประกาศดังกล่าว
-มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป)

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ตํากว่านี้
-เพศชาย
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่
-มีทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
การทํางานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม
-มีหนังสือรับรองการทํางานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนักไม่ตํากว่า ๕ ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม ซึ่งการรับรองการทํางานจะต้องเป็นกรณีรับรองการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขับเครื่องจักรกลขนาดหนักจะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ดังกล่าวจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักตามประกาศ
ดังกล่าว
-มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครวันที่ 3-13 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"