สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์
ศาสตร์สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาดหรือทางแพทย์แผนจีน หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหน่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

ADVERTISEMENT

3.นักวิชาการพัสดุ1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาอิเล็กทรอนิกส์คส์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอินคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้างหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
การบัญชีบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขุนการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป
การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น 1) รับสมัครวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"