กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ส่วนท้องถิ่น 64

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ส่วนท้องถิ่น 64

ADVERTISEMENT

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 รับสมัครวันที่ 9-31 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันโดยแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต จํานวน ๑๐ เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบแข่งขัน การขีนบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง) ตามตําแหน่งและอัตราทีว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

กลุ่มภาคเหนือ เขต 2

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

กลุ่มภาคกลาง เขต 1

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

กลุ่มภาคกลาง เขต 2

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

กลุ่มภาคกลาง เขต 3

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยมุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยนครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

กลุ่มภาคใต้ เขต 1

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

ADVERTISEMENT

กลุ่มภาคใต้ เขต 2

จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล
1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

(๑) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบก่อนหรือในวันปิดรับสมัครสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีดําแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต” ตามข้อ ๑
(๒) ผู้สมัครสอบในตําแหน่ง“ครูผู้ช่วย“และ“ครูผู้ดูแลเด็ก”นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) แล้วต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(๓) ผู้สมัครสอบในตําแหน่ง “วิศวกรโยธาปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) แล้วต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ผู้สมัครสอบในตําแหน่ง “สถาปนิกปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) แล้วต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ผู้สมัครสอบในตําแหน่ง “นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (๑) แล้ว ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียด
2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก อ่านรายละเอียด

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) อ่านรายละเอียด
2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
2.2.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียด
2.3.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด
2.4.ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก อ่านรายละเอียด
3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) อ่านรายละเอียด

สนามสอบท้องถิ่น

1.เชียงใหม่
2.พิษณุโลก
3.ปทุมธานี
4.ชลบุรี
5.นครปฐม
6.นครราชสีมา
7.อุบลราชธานี
8.อุดรธานี
9.นครศรีธรรมราช
10.สงขลา

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"