เทศบาลตำบลปากพะยูน รับสมัครบุสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 10 อัตรา

เทศบาลตำบลปากพะยูน รับสมัครบุสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 10 อัตรา

ADVERTISEMENT

เทศบาลตำบลปากพะยูน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-14 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 อัตรา
-จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะ
ของ บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานั้นน ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และระบุว่า “ได้ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี”

2.ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3, ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที

3.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

4.คนงาน 5 อัตรา
-ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5.คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รับสมัครวันที่ 6-14 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร