ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 3 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา การบัญชี พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทัวไป (ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงินและธนาคารสาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาการจัดการทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี รับสมัครวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครใบสมัคร