โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดภารทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี

3.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเวชระเบียน

5.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

6.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล ซึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารวชิรประซาเวท โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"